Algemene ledenvergadering Fotobond Brabant Oost 

 Datum: 23 maart 2023.  

Plaats: Café Zaal De Paal, Hezelstraat 26, 5469 CE Erp 

Aanvang: 19.30u  

Agenda:  

 1. Opening door voorzitter  
 2. Ingekomen stukken en mededelingen  
 3. Ter vast stelling Notulen Jaarvergadering 2022  (zie bijlage)
 4. Ter vaststelling: Jaarverslag 2022 (Zie bijlage)  
 5. Ter vaststelling: Financieel jaarverslag 2022  
 6. Verslag kascommissie en decharge bestuur. 
 7. Benoeming nieuwe kascommissie.  
 8. Ter vaststelling: Begroting 2023  
 9. Bestuursverkiezing:  
  We hebben als bestuur gelukkig Annemiek Jongeneelen bereid gevonden om ons bestuur te komen versterken. Ze loopt sinds enkele maanden al langs de lijn warm. U hebt via de nieuwsbrief al kort kennis kunnen maken. Het bestuur stelt voor haar per vandaag te benoemen als bestuurslid.   
  Kandidaten voor een bestuursfunctie worden uitdrukkelijk uitgenodigd en kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering melden via onze mail.
 10. Rondvraag 
 11. Sluiting.  

De financiële stukken kunt u opvragen via een mail aan het bestuur o.v.v. uw fotobond lidnummer. 

Om in te kunnen schatten hoeveel personen we gaan ontvangen vragen wij u om aan te melden via deze link.

 Na de pauze begint om ca. 20.30 uur de lezing door Mariëtte Aernoudts. 

 Mariëtte is een autodidact en heeft in de loop der jaren tientallen fotografie- en photoshop-cursussen en mentoraten gevolgd. Haar fotografie bestaat uit portretten en samengestelde, vaak poëtische beelden. De lezing bestaat uit het vertellen en laten zien over de ontwikkeling in haar fotografie. Hierbij toont ze veel foto’s en vertelt hoe ze tot stand gekomen zijn, haar werkwijze tijdens shoots en ook laat ze van enkele beelden zien hoe ze opgebouwd zijn, van het RAW-beeld naar eindresultaat. 

Voor meer informatie over Mariëtte Aernoudts klik hier.

Graag zien wij u op 23 maart.