Verslag Algemene Ledenvergadering Fotobond Brabant Oost 13-4-2022 

Aanwezig bestuur: Wicher Bos, Toon Bekkers, Carel Bullens, Joep Julicher, Lia Hurkens en Marga Nuijs (notulist) 

Afwezig met reden: Arnoud Augustines 

1. Opening 

Toon opent de vergadering door iedereen welkom te heten en in het bijzonder Cora Sens Gerda Gallé, Antoon van Ham en Diana Bokje. 

Cora Sens is voorzitter van Fotobond Nederland. 

Uit de zaal komt de vraag of het bestuur voorgesteld kan worden. Carel stelt iedereen voor. 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen  

 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2021 

Het verslag van de vorige (digitale) ALV wordt goedgekeurd door de aanwezige leden. Er zijn geen vragen. 

 4. Jaarverslag  

Het jaarverslag (Maart 2021-Maart 2022) gemaakt door Carel wordt doorgenomen. Als aanvulling worden genoemd de BOA 2021 en de uitreiking erelidmaatschap van Jan Kok. Dit zal toegevoegd worden. 

 5. Financieel verslag  

Joep Julicher neemt het financieel verslag door en hier komen geen vragen op. 

 6. Kascontrole 

Jos Jansen en Peter Welting hebben dit jaar de kas gecontroleerd. Jos Jansen van de kascommissie 2020-2021 leest het verslag voor en er wordt decharge verleend. 

 7. Benoeming nieuwe kascommissie 

Nieuwe kascommissie 2022-2023 Jos Jansen, Gerda Gallé met als reserve Antoon van Ham 

8. Begroting 2022-2023 

Joep Julicher licht de begroting van 2022-2023 toe. 

Omdat de Fotobond 100 jaar bestaat zal er op 2 okt. 2022 een regio dag worden georganiseerd door Brabant west- Limburg en Brabant oost. De voorbereidingen zijn in volle gang. Hiervoor is een bedrag gereserveerd. 

De dag voor de leden zal op 2 Okt 2022 in Theater De Schalm in Veldhoven worden gehouden. Meer informatie volgt. 

 9. Bestuursverkiezing 

Carel Bulens en Arnoud Augustines zijn aftredend. Arnoud is niet verkiesbaar en treed na 16 jaar af. Arnoud is door werk niet aanwezig maar wij zullen hem op een gepaste wijze bedanken voor zijn inzet. Carel is herkiesbaar en omdat er geen nieuwe aanmeldingen zijn binnengekomen wordt hij herkozen. 

10. Voorzittersverkiezing.  

Toon Bekkers treedt terug als voorzitter. Ook hij is 16 jaar geleden in het bestuur gestapt om de Fotobond Brabant oost nieuw leven in te blazen. Toon zal als lid in het bestuur aanwezig blijven. Hij wordt bedankt voor zijn voorzittersfunctie met bloemen en een flesje wijn. Wicher Bos zal als voorzitter Fotobond Brabant Oost gaan vertegenwoordigen. Wicher is al 2 jaar lid van het bestuur en we zijn dan ook erg blij dat hij deze taak op zich wil nemen. 

 11. Rondvraag 

Wicher neemt als nieuwe voorzitter de leiding over en vraagt of er nog zaken zijn voor de rondvraag. 

Diana Bokje vraagt hem waar hij zich vooral op verheugt als voorzitter. Wicher geeft aan dat hij zal proberen om een goede voorzitter te zijn en zegt dat leren zijn grootste uitdaging zal zijn. Hij verheugt zich met name om exposities te bezoeken van andere clubs. 

 Er kwam ook nog de vraag of de cursus foto bespreken weer opnieuw wordt aangeboden. Het antwoord is: Ja, mits voldoende aanmeldingen. Er zal in de nieuwsbrief een oproep komen. 

 12. Sluiting 

20.07 uur Wicher sluit de vergadering en de lezing van Diana Bokje zal nu volgen. 

 

Datum 14-4-2022  

Het bestuur Fotobond Brabant Oost namens Marga Nuijs