Algemene Ledenvergadering 13 april 2022 om 19.30 uur

Eindelijk kunnen we weer fysiek bij elkaar komen als afdeling Fotobond Brabant Oost. Het geeft ons de gelegenheid om onze jaarvergadering als vanouds te organiseren. We doen dat op 13 April 2022, om 19:30 in Het Huis van Waalre, Kon. Julianalaan 19, 5582 JV Waalre

Agenda: 

 1. Opening door voorzitter 
 2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 3. Ter vaststelling: Verslag digitale algemene ledenvergadering 2021 (Zie bijlage)
 4. Ter vaststelling: Jaarverslag maart 2021- maart 2022 (Zie bijlage) 
 5. Ter vaststelling: Financieel jaarverslag 2021 (ter inzage tijdens vergadering)
 6. Verslag kascommissie 
 7. Benoeming Nieuwe kascommissie 
 8. Ter vaststelling: Begroting 2022 
 9. Bestuursverkiezing: Volgens het rooster zijn in 2022 aftredend: Arnoud Augustinus en Carel Bullens. Arnoud is niet herkiesbaar; Carel is herkiesbaar.Kandidaten voor een bestuursfunctie worden uitdrukkelijk uitgenodigd en kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden via deze link
 10. Voorzittersverkiezing. Het bestuur draagt Wicher Bos voor als nieuwe voorzitter 
 11. Rondvraag 
 12. Sluiting. Na de pauze  begint om 20.30 uur de lezing van Diana Bokje 

Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs.

U kunt zich voor de vergadering en de lezing van Diana Bokje aanmelden via deze link