Verslag (digitale) algemene ledenvergadering 2021 

 Aanleiding voor deze aangepaste werkwijze 

Conform de statuten moet jaarlijks een algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden. Formeel is een ALV nodig om het beleid en de begroting vast te stellen en het bestuur te dechargeren voor de uitvoering in het voorafgaande jaar.  Vanwege de Covid-19 problemen is een bijeenkomst ook in deze periode onmogelijk. Tóch wil het bestuur graag mandaat om door te werken.  

Daarom is besloten de algemene ledenvergadering (ALV) te vervangen door een digitale procedure waarbij de leden op die manier desgewenst hun vragen en opmerkingen kwijt kunnen. 

Procedure 

Daartoe zijn, naast de agenda, de onderstaande stukken ter inzage gegeven aan de leden; aan de leden is gevraagd om, indien zij daartoe aanleiding zien, op de stukken te reageren.  

  • Notulen ALV 2020 
  • Financieel jaarverslag 2020 N.B.: de kascontrole heeft nog niet kunnen plaatsvinden. Uiteraard volgt die nog. 
  • Jaarverslag Fotobond Brabant Oost 
  • Begroting 2021 met daarin opgenomen de voorgenomen activiteiten. 

Wordt niet inhoudelijk gereageerd dan wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. 

Reacties vanuit de leden 

Op de verzonden agenda en ter inzage gelegde stukken is één enkele inhoudelijke reactie gekomen van ons lid Henk Verbeek van Fotogroep Oirschot. Deze reactie is door de penningmeester beantwoord. 

Bestuursverkiezing 

Behoudens de door het afdelingsbestuur voorgedragen kandidaten zijn geen nieuwe kandidaten gemeld. Het huidige bestuur zal daarom het komende jaar in stand blijven. 

Omdat er ook geen “rondvraag” is, wordt het verslag hiermee afgesloten en wordt de ALV als zodanig rechtsgeldig vastgesteld. 

 Aan het einde van dit kalenderjaar zijn we voornemens om weer een “besturendag” te organiseren. In die bijeenkomst kunnen ervaringen, suggesties en ideeën alsnog worden ingebracht en besproken. 

 In de hoop dat de ALV 2022 weer normaal kan verlopen …… 

 

Datum: 26 april 2021 

Het bestuur Fotobond Brabant Oost  

Namens dezen: Carel Bullens