Algemene Ledenvergadering Fotobond Brabant Oost 20 maart 2024

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Fotobond Brabant Oost. De vergadering vindt plaats op woensdag 20 maart om 19.30 uur in Café Zaal De Paal, Hezelstraat 26, 5469 CE Erp

Agenda: 
 

1. Opening door voorzitter

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Ter vaststelling:Notulen 2023

4. Ter vaststelling:Jaarverslag 2023 

5. Ter vaststelling: Financieel jaarverslag 2023

6. Verslag kascommissie en decharge bestuur.

7. Benoeming nieuwe kascommissie.

8. Voorstel reglement clubondersteuning

9. Ter vaststelling: Begroting 2024

10. Bestuursverkiezing:
Kandidaten voor penningmeester of andere bestuursfunctie worden uitdrukkelijk uitgenodigd en kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden via onze mail

11. Rondvraag

12. Feestelijk moment

De financiële stukken kunt u opvragen via een mail aan het bestuur o.v.v. uw fotobond lidnummer. 

13. Pauze

14. Om ca. 20.30 uur volgt de lezing over  Artificial  Intelligence door Marcel  Tillema.

Om in te kunnen schatten hoeveel personen we gaan ontvangen vragen wij u om aan te melden via deze link.

Graag zien wij u op 20 maart.