Reglement Afdelingswedstrijd Ingaande 1 juli 2020

 Doel 

• De afdelingswedstrijd is een laagdrempelige onlinewedstrijd voor alle leden van de Afdeling Brabant Oost van de Fotobond Nederland.

Doelgroepen

• Deelname aan deze wedstrijd staat open voor alle leden Fotobond Brabant Oost, al dan niet aangesloten bij een club, mits zij aan hun contributieverplichtingen jegens de Bond hebben voldaan.

Deelname

• Voor deelname aan de Afdelingswedstrijd is geen inschrijfgeld verschuldigd.
• Inzendingen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen en/of aan de aanvullende eisen van dit reglement

Club of individueel

• Individueel

Genre of thema

• Indien ingezonden kan worden voor een genre of thema zal dit bij de uitnodiging op de website bekend worden gemaakt.

Inzending

• Fotowerk kan uitsluitend digitaal worden aangeboden
• De deelnemer mag aan de wedstrijd deelnemen met maximaal twee eigen werken.
• Foto’s mogen zowel in kleur als zwart-wit zijn.
• De ingezonden werken moeten van recente datum zijn en mogen niet eerder aan een wedstrijd van de Fotobond Nederland hebben deelgenomen.
• Foto’s kunnen alleen digitaal worden ingezonden, via het e-mailadres dat daartoe bekendgemaakt wordt.
• Ná de sluitingsdatum worden geen foto’s meer geaccepteerd.

Kwaliteitseisen

• Afmeting bestandsgrootte liefst zo groot mogelijk, maar de langste zijde niet groter dan 2000 pixels,
• JPEG-kwaliteit 80% of hoger,
• Kleurruimte sRGB.
• Bestandsomschrijving: eerst het lidnummer van 7 posities, koppelteken, naam fotograaf (maximaal 30 posities), koppelteken en dan de titel van de foto (maximaal 30 posities).
Voorbeeld: 1901007-Pietje Puk-Zonsondergang
• Indien op genre of thema kan worden ingezonden dan dit per foto aangeven

Aanvullende eisen

• De ingezonden foto’s of een uitsnede daarvan mogen niet eerder zijn ingezonden een wedstrijd van de Fotobond Nederland.

Max. foto’s

• Deelgenomen kan worden met maximaal twee digitale foto’s.

Retournering

• n.v.t.

wedstrijdcommissie en juryleden

• De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de gehele wedstrijdorganisatie en bestaat uit minimaal 2 leden, waarvan tenminste 1 bestuurslid van Brabant Oost.
• De jurering bestaat uit 3 juryleden, benoemd door de het afdelingsbestuur.

Eisen jury

• Juryleden zijn uitgesloten van deelname.

waardering

• De wijze van jurering is opgesteld door de wedstrijdcommissie en vastgelegd in taakomschrijving jury.
• Het oordeel van de jury is bindend. Er kan over deze uitslag niet worden gecorrespondeerd dan wel gediscussieerd.

Uitslag

• Er is geen sprake van een absolute winnaar of verliezer, maar wel van een klassering
• Na de jurering zullen de hoogst geklasseerde foto’s op de website van de afdeling te zien zijn.
• De makers van de hoogst geklasseerde foto’s ontvangen een oorkonde.

Publicatierecht /auteursrecht

• De fotografen dienen alle auteursrechten op de ingezonden foto’s te bezitten en dienen de Fotobond en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden.
• De foto’s zullen door de Fotobond niet commercieel worden gebruikt tenzij daar met de fotografen een aparte overeenstemming over is gemaakt.
• Voor een niet-commerciële publicatie van de ingezonden foto’s verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding.
• Bij publicatie zal naamsvermelding plaats vinden.

Algemene bepalingen

• De wedstrijd loopt gedurende minimaal twee maanden. Data worden per wedstrijd door de wedstrijdcommissie met goedkeuring van het Afdelingsbestuur vastgesteld en aangekondigd.
• De foto moet bestaan uit eigen gemaakt werk, alle rechten van de foto moeten bij de inzender liggen. De afdeling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eisen en rechten van derden.
• Door deelname aan de Afdelingswedstrijd verklaart de inzender de voorwaarden te kennen en hiermee volledig in te stemmen.
• In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Afdelingsbestuur, eventueel na overleg met de jury.