Taakbeschrijving bestuurslid rayon Brabant-Oost

Zoals tijdens de algemene ledenvergadering gevraagd sturen wij onderstaand een korte beschrijving van het bestuurslidmaatschap.

Wij bevelen het van harte aan dat u hier eens écht naar kijkt. Uiteraard hopen wij dat hierdoor uw interesse wordt gewekt of uw eventuele twijfels verdwijnen.

Meer informatie kan ondergetekende desgewenst aanvullend verstrekken.

Op korte termijn is er plaats voor 1 of 2 extra bestuursleden.

Taakomschrijving bestuurslid Fotobond Afdeling Brabant-Oost

Het bestuur bestaat in beginsel uit 5 a 6 personen. Het bestuur regelt onderling de taken. De voorzitter wordt jaarlijks, op voordracht van het bestuur, benoemd door de algemene ledenvergadering. De penningmeester en secretaris worden binnen het bestuur na elke ledenvergadering voor een jaar benoemt.

Behalve dit vaste “dagelijkse bestuur” zorgen ook de overige leden voor de organisatie van activiteiten. In de bestuursvergaderingen, die iedere 6 tot 8 weken plaatsvinden (afhankelijk van de agenda), wordt de planning en voortgang besproken, worden nieuwe initiatieven ontwikkeld, en afgesproken wie welke activiteiten organiseert. Dat gaat meestal in samenspraak met de penningmeester die immers de bijdragen van deelnemers ontvangt en administreert. De vergaderingen zijn beurtelings bij de bestuursleden thuis.

Taken die de leden dus voornamelijk uitvoeren:

  • ·      Bijwonen van bestuursvergadering (iedere 6-8 weken) en de jaarlijkse algemene ledenvergadering
  • ·      Mee bedenken van nieuwe initiatieven voor de leden
  • ·      Af en toe bezoeken expositie regionale fotoclubs
  • ·      Organisatie van één of twee lezingen/mentoraten per jaar
  • ·      Eventueel behulpzaam zijn bij schrijven beleidsplan en aanvraag 4-jaarlijkse subsidie
  • ·      Eventueel bij toerbeurt schrijven van het verslag van de bestuursvergadering.

Er staat geen vergoeding voor deze vrijwillige activiteiten. Kosten die gemaakt moeten worden (zoals reiskosten, worden wél vergoed. Eenmaal per jaar is er een thema/studiedag als soortement teamcoaching: dan wordt een expositie oid bezocht en gebruiken we ergens een diner.

Toon Bekkers

Afd. Brabant Oost
oostbrabant@live.nl