Algemene Leden Vergadering 2020

Aankondiging Algemene Leden Vergadering 2020

Aan de leden van Fotobond Brabant Oost
Onderwerp: algemene ledenvergadering
Datum: 31-5-2020

Beste leden,

Helaas. We zijn voorlopig nog niet af van de beperkingen die de overheid oplegt wegens het corona gevaar. Ook het bestuur vindt het daarom niet verantwoord om op korte termijn evenementen door te zetten.

Jaarlijkse algemene ledenvergadering
Een afgelaste activiteit is de ALV die conform de statuten jaarlijks moet plaatsvinden. We kunnen wachten totdat de overheid bijeenkomsten weer toestaat, maar het kan lang duren voor dat weer mogelijk is. Formeel is een ALV nodig om het beleid en de begroting vast te stellen. Toch wil het bestuur graag mandaat om door te werken.
Daarom heeft het bestuur besloten om de afgelaste bijeenkomst van 15 april 2020 van de algemene ledenvergadering (ALV) te vervangen door een digitale procedure waarbij de leden op die manier hun vragen en opmerkingen kwijt kunnen.

Bij deze aanbevelingsbrief zijn de volgende stukken op te vragen via oostbrabant@live.nl
 Notulen ALV 2019
 Financieel jaarverslag 2019 incl. verslag kascontrolecommissie
 Jaarverslag Fotobond Brabant Oost
 Begroting 2020 met daarin opgenomen de voorgenomen activiteiten.

Wat vragen we ?
Heb je opmerkingen/vragen t.a.v. bovengenoemde stukken stuur die dan vóór 15 juni naar oostbrabant@live.nl onder vermelding van ALV2020. Het bestuur zal hierop reageren en in overweging nemen om e.e.a. bij te  stellen/ aan te passen.

Bestuursverkiezing
Zoals jullie in het jaarverslag kunnen lezen hebben zich door het jaar heen twee nieuwe bestuursleden gemeld: Wicher Bos en Lia Hurkens. Deze twee nieuwe bestuursleden hebben aangegeven verkiesbaar te zijn (officieel moeten bestuursleden door de leden worden gekozen). Wij stellen voor deze twee mensen bij acclamatie te kiezen.

Volgens het rooster zijn in 2020 aftredend: Marga Nuijs en Joep Julicher.
Zowel Marga als Joep zijn herkiesbaar.
Bij geen bezwaar zullen zij het bestuurslidmaatschap voortzetten.

Dat neemt niet weg dat u zich niet verkiesbaar kunt stellen. Wilt u toetreden tot het bestuur, stuur dan vóór 15 juni uw naam en een korte beschrijving toe.

Vervolg
Indien het bestuur geen inhoudelijke bezwaren ontvangt voor 15 juni 2020, dan wordt daarmee de jaarvergadering als gehouden beschouwd en zijn de voorstellen en financiële stukken aangenomen. Hiermee heeft het bestuur een geldige begroting en is het bestuur/de penningmeester
gedechargeerd voor het jaar 2019.
Vaststelling en besluiten worden z.s.m. ná 15 juni toegezonden.

Het bestuur Fotobond Brabant Oost